Adatkezelési Tájékoztató

A(z) Infotechna Kft. 
székhelye: 1037 Budapest, Zay u. 1-3.,
adószám: 10944619-2-41,
statisztikai számjele: 10944619-8299-113-01.,
cégjegyzékszám: 01-09-361929 ,
képviseli: Gombár Miklós ügyvezető, 

mint Adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) a weboldalán működtetett közvetlen kapcsolattartási felületen történő kommunikáció érdekében kezeli az ügyfelek (továbbiakban: Ügyfél) személyes adatait, kizárólag a weboldalon folytatott kommunikáció céljából és érdekében.

Az Adatkezelő olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi az Ügyfélnek a weboldalon történő kommunikációval összefüggésben kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe:1037 Budapest, Zay u. 3

Az adatkezelő elérhetősége:
Telefon:+36 1 327 2090
E-Mail:iroda@infotechna.hu

Az érintettek köre: weboldalra látogató és a kapcsolattartási felületet igénybe vevő Ügyfél

Az adatkezelés célja: Adatkezelő weboldalán működtetett közvetlen kapcsolattartási felületen történő kommunikáció.

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete szerint az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: Az Ügyfél a fent megjelölt adatkezelési cél vonatkozásában - külön nyilatkozattal - kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatok kezeléséhez.

Automatizált döntéshozatal: Adatkezelő az Ügyféllel kapcsolatban nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést.

A kezelt adatok köre: az Ügyfél által megadott kapcsolattartási adatok (név, e-mailcím, telefonszám).

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Adatkezelő munkatársai és erre szerződött partnerei.

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

Adatkezeléssel összefüggésben az Ügyfelet megillető jogok: 
Az Ügyfél tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését és kiegészítését. 
Az Ügyfél kérésére, illetve meghatározott feltételek fennállása esetén az Adatkezelő törli az Ügyfél személyes adatait vagy korlátozza azok kezelését.

Az Ügyfél meghatározott esetekben élhet adathordozhatósághoz való jogával, és tiltakozhat személyes adatainak jogos érdekből történő kezelése ellen. 
Az Ügyfél jogosult visszavonni hozzájárulását az adatkezeléshez.

Az Adatkezelő a fentiek tekintetében benyújtott kérelemre annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában írásban megadja a tájékoztatást. Ha az Ügyfél kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. 

Az Ügyfél a jogait a következő módokon érvényesítheti:

Adatkezelő székhelyére küldött postai küldemény vagy Adatkezelő elektronikus levelezési címére küldött e-mail üzenet útján, továbbá Adatkezelő telefonos elérhetőségén.

Ha az Ügyfél nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és InformácIószabadság Hatóságához fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletéről, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényről itt olvashat: Nemzeti Jogszabálytár.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogokról részletes információt az Adatkezelési Szabályzatban talál.

Tisztelettel,

INFOTECHNA Kft.

Vissza a fő oldalra